1. Andaman Nicobar
 2. Andhra Pradesh
 3. Arunachal Pradesh
 4. Assam
 5. Bihar
 6. Chandigarh
 7. Chhattisgarh
 8. Dadra Nagar Haveli & Daman Diu
 9. Delhi
 10. Goa
 11. Gujarat
 12. Haryana
 13. Himachal Pradesh
 14. Jammu & Kashmir
 15. Jharkhand
 16. Karnataka
 17. Kerala
 18. Ladakh
 19. Lakshadweep
 20. Madhya Pradesh
 21. Maharashtra
 22. Manipur
 23. Meghalaya
 24. Mizoram
 25. Nagaland
 26. Orissa
 27. Puducherry
 28. Punjab
 29. Rajasthan
 30. Sikkim
 31. Tamil Nadu
 32. Telangana
 33. Tripura
 34. UP
 35. Uttarakhand
 36. West Bengal